nasze produkty polecają firmy:

Zapraszamy do sklepu chemiadomowa.com

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego www.chemiainstalacyjna.pl. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z prawem, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

Sklep internetowy www.chemiainstalacyjna.pl prowadzony jest przez:

MINERWA

ul. MŁYŃSKA 15A

62-095 MUROWANA GOSLINA

NIP 777-174-12-58

REGON 300644343

sklep@chemiainstalacyjna.pl

tel. 61 8112759, 502626158 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

- konto klienta w sklepie internetowym;

- interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

- newsletter

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

- komputer z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej.

- zalecana rozdzielczość monitora: 1600x1200 pikseli;

- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do jego realizacji: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

Zamówienia można składać bez zakładania konta w sklepie.

Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

Zamówienia

Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego www.chemiainstalacyjna.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy.

Zamówienia można składać elektronicznie lub podczas rozmowy telefonicznej.

Wysyłka

Przewoźnik: Kurier

17,60 Kurier do 20 kg.

przesyłka pobraniowa: 21,50

Wysyłka następuje nie później niż po 7 dniach od złożenia zamówienia.

W wypadku braku towaru w magazynie informujemy o tym klienta mailem lub telefonicznie i określamy przybliżony termin dostawy. Zwykle nie przekracza on 2 tygodni.

Zwroty towaru

Konsument ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dniowym.

W wypadku zwrócenia przez klienta towaru, który okazuje się niepełnowartościowy, zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takim wypadku sporządzamy dokumentację zdjęciową i stosowny protokół. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek pobraniowych.

W przypadku zakupu dokonanego przez firmę nie mają zastosowania zasady odstąpienia od umowy przez klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, które regulują przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm).

Reklamacje

Towar wadliwy można reklamować w sklepie na podstawie rękojmi. Obowiązuje ona 2 lata od zakupu i rok od zauważenia wady przedmiotu.
Procedura postępowania:
prosimy mailowo poinformować nas o wadliwym towarze na adres sklep@minerwa.net
Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do wniosku. Towar może zostać wymieniony naprawiony, lub obniżona jego cena. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
W przypadku zwrotu towaru, należy go wysłać w bezpiecznym opakowaniu (nie jest wymagane opakowanie oryginalne).
Po uznaniu roszczenia sklep zwraca koszt zakupu + przesyłki do klienta oraz zwrotu towaru ( w tym przypadku najniższy dostępny w sklepie).


Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.